Vinster företag kan göra på att bli bättre på relationer

Även om Heart Service främst riktar in sig på kärleksrelationer så erbjuds också företag hjälp att hantera de arbetsrelationer som ibland kan vara problematiska att hantera.

Grunden till varje investering är att den kan räknas hem ekonomiskt

Därför syftar Heart services arbete med fokus på företag till att lära anställda och chefer

 • Förmågan att lyssna, förstå och agera empatiskt
 • Lösa konflikter på smidiga sätt utan förlorare
 • Ta gemensamma beslut så att de inblandade blir nöjdare och besluten genomlevs bättre
 • Förståelsen av vad vi själva, gruppen och andra individer behöver
 • Sätt att kommunicera tydligt och respektfullt det dem själva, gruppen och andra individer behöver
 • Sätt att tillgodose behov för oss själva, gruppen och andra individer

och ger därmed

Vinsterna

Det finns många viktiga fördelar och ekonomiska vinster som företag och organisationer kan göra på att satsa resurser för att sin personal trivs, kan vara med och påverka beslut och samarbetar. I relation till riskerna med att inte kommunicera tydligt, lösa konflikter, satsa på personalomsorg så är vinsten i att investera i detta att

 • Personalen blir gladare, friskare och arbetar fler dagar
 • Personalens oro minskar, kläcker fler idéer och arbetsplatsen utvecklas
 • Personalens kompetens ökar och de stannar kvar i företaget längre
 • Produktionen och vinsten ökar som resultat

Dessutom visar undersökningar att

 • Empatiska chefer ökar lojaliteten hos personalen
 • Stöd från kollegor och chefer leder till minskad sjukfrånvaro
 • Ökade kunskaper i konflikthantering leder till ökad trivsel på jobbet för personalen
 • Personalens möjlighet att påverka beslut om sin arbetssituation sänker sjukfrånvaro
 • 55 % av tillfrågade i en sifo-undersökning anser att anledningen till långtidssjukskrivning orsakas av arbetssituationer. Det betyder att arbetsplatsen har makten att lösa problemet.

Klicka här för att se varifrån informationen kommer.

och undviker därmed

Riskerna

Det finns stora risker som företag och organisationer utsätter sig för om de inte tar itu med konflikter, vantrivsel och ogrundade beslut i sin verksamhet.

 • Bristfällig kommunikation kan påverka företags resultat mycket negativt under en lång period eftersom det skapar oro och tvekan hos personalen. Det leder i sin tur till att talanger byter jobb då de vantrivs, produktiviteten minskar och det blir brist på framåttänkande och innovation.
 • Produktiviteten kan minska om de anställda saknar omsorg från sina chefer eller trivsel i jobbet.
 • Konflikter, mobbing och andra situationer på arbetsplatsen orsakar sjukskrivningar och kostar företaget mycket pengar och försämrar resultaten. Mobbing är näst största orsaken till långtidssjukskrivning och beror på bristfällig kunskap i konflikthantering.
 • En konflikt mellan två medarbetare kan kosta 500 000 kronor, om man räknar med minskad effektivitet och produktionsbortfall för parterna i konflikten och personer i deras omgivning.
 • Kostnaden för sjukskrivningar kan inte bara räknas i sjuklön och utgifter för rehabilitering. För kortare sjukskrivningar kan det också handla om att behöva betala både vikarielön och sjuklön samtidigt, alternativt att få ett produktionsbortfall samt att slita mer på frisk personal för att kompensera frånvaron.

Klicka här om du vill veta mer om varifrån informationen kommer. Klicka här för att räkna ut ditt företags kostnader för sjukskrivningar på Försäkringskassans hemsida.

Här kan du se hur samarbetet i din grupp fungerar.